OFERTA

Centrum Terapii i Diagnozy INICJATYWA to miejsce, gdzie każde dziecko pod okiem doświadczonych pedagogów, psychologów i terapeutów wzmocni swoje kompetencja społeczne, odnajdzie się w świecie języka i uczuć, nauczy się rozumieć i reagować na bodźce otaczającego świata.

INICJATYWA zachęca do skorzystania z takich zajęć jak:

Świadczymy usługi opiniodawcze w ramach Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Puławach „Centrum Terapii i Diagnozy INICJATYWA”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzic może wnioskować o wystawienie następujących opinii:
1) w zakresie psychofizycznej dojrzałości dziecka do wcześniejszego podjęcia nauki szkolnej
2) w zakresie potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym
3) w przedmiocie spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub nauki, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą (tzw. edukacja domowa)
4) opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się,
5) opinia w przedmiocie zwolnienia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
oraz najważniejsze
6) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które to od razu można realizować w naszej placówce.

Terapeuci Si II stopnia na wniosek rodzica opracują diagnozę pod kątem Integracji Sensorycznej, a także prowadzimy również pełną diagnostykę psychologiczną testami m.in.:

  • COLUMBIA
  • WISC-R
  • FROSTIG
  • RAVEN
  • CAT – A